ĐẠI - ĐẠO TAM - KỲ PHỔ - ĐỘ.

(Đệ thất niên).

Toà-Thánh Tây Ninh, 22 Février 1932. (Ngày 17 tháng giêng năm Nhâm Thân).

C H Â U – T R I.

Cho chư Chức sắc Thiên phong Đầu Họ Tỉnh, Đầu Quận và Đầu họ Đạo,

Chủ Thánh Thất, Chánh Phó Trị-sự và Thông sự Nam Nữ lưỡng phái .

Chư Hiền huynh, Hiền Tỷ, Hiền hữu và Hiền muội,

Việc Chức sắc Nữ phái lãnh quyền hành chánh thế cho Nam phái do theo Thánh Chỉ của Đức LÝ-GIÁO-TÔNG ngày 21 tháng 9 và 16 tháng 10 năm Canh Ngọ, thì nay đã mãn hạng. Vì vậy nên GIÁO TÔNG có sắc lệnh cho Chức sắc Nữ phái giao quyền hánh chánh về bên Nam lại cho phái Nam , kể từ RẰM THÁNG GIÊNG, NĂM NHÂM-THÂN .

Nay tôi gởi tờ Châu tri nầy cho chư Hiền huynh, Hiền tỷ, Hiền hữu và Hiền muội được hay và xin tuân y cần kíp rằng từ đây việc hành chánh trong Đạo, thì cứ chiếu y theo Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định thứ ba, điều thứ nhứt mà thi hành nghỉa là : Chánh Phối sư Nam Phái hành chánh riêng Nam, Chánh Phối sư Nữ phái hành chánh về Nữ, Nam Nữ phân quyền .Chư Chức sắc phái Nữ đã có lãnh phận sự Đầu Họ Tỉnh, do theo Châu-tri số 17 ngày 17 tháng 3 năm Tân Mùi (4 Mai 1931) thì cũng còn hành sự như thường về bên Nữ phái, song chẳng có quyền chi đối với Chức sắc Nam phái trong sự hành chánh của người .Nhưng điều cần yếu hơn hết ngỏ cùng chư Chức sắc Đầu Họ Tỉnh Nam Nữ nên để ý rằng Chức sắc lưỡng phái lãnh quyền hành chánh phải hết lòng giúp lẩn nhau trong việc thi hành phận sự và cũng được quyền gởi tờ cho HỘI - THÁNH rỏ biết sự lổi của mỗi bên hành Đạo sai phận sự, còn việc phân đoán thì dầu một việc chi lớn nhỏ, cũng phải do Nam Nữ cho phân biệt .

Thánh Thất nào chưa lập Bàn Cai Quãn Nữ phái và chưa có công cử chức Chánh Phó Trị sự và Thông sự phái Nữ thì xin chư Chức sắc có quyền hành chánh hảy do theo Châu tri số 21 ngày 10 Juiller 1931 của Ông Ngọc Chánh Phối sư mà thi hành liền, đặng gởi giấy tờ ấy lên cho tôi ký tên và tôi sẽ đệ lên cho Đức quyền Giáo Tông và Hộ Pháp phê chuẩn. Từ đây mổi giấy tờ chi về Nữ phái thì gởi ngay lên cho tôi để như vầy : Madame Lâm Hương Thanh, Nữ Chánh Phối sư Toà Thánh Tây Ninh. Tôi sẽ cho hay trước, ngày tôi sẽ dến tại mổi Thánh-Thất dạy việc Đạo cho Nữ phái và tôi sẽ dùng dịp ấy ban Đạo cấp thiệt thọ cho chư Đạo muội đã có lãnh trách nhậm và đã có gởi tờ công cữ lên Toà Thánh bấy lâu nay. Chư Đạo muội nào đã có tờ công cữ và được cho phép hành sự tạm thì đem tờ ấy đến Thánh Thất mà xin gởi giùm lên Toà-Thánh đặng tôi đổi Đạo cấp thiệt thọ cho. Luôn dịp tôi xin chư Chức săc Đầu Họ và Đầu Quận Đạo hiệp với chũ Thánh Thất lập thông qui, các Thiên phong Nữ phái từ Lễ sanh đổ lên thọ phong nơi cơ Thánh hoặc công cữ có tờ của Hội Thánh công nhận cho hành sự tạm thuộc Thánh Thất sở tại y theo kiểu dưới đây :

Thánh Thất.............................,Tổng........ ...............Hạt..................

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; số ; ; ; ; ; ; lấy lẻ công bình cho ;

; thứ ; Tên Họ ; Tuổi ; Chức Đạo ; Làng ; Tổng ; biết cách hành Đạo ;

; tự ; ; ; ; ; ; của mỗi Chức sắc ;

-;--------;-----------------;------------ -;----------------;------------ ;--------------;-----------------------------------;

Đầu Họ Đạo Chủ Thánh Thất Đầu Quận Đạo

Nay kính

Nữ Chánh Phối sư

Kiêm chủ trưởng Nữ phái

HƯƠNG THANH

Phê chuẫn.

Thượng Đầu sư Hộ Pháp

Quyền Giáo Tông

PHẠM – CÔNG – TẮC.

THƯỢNG – TRUNG – NHỰT

: