Nguồn gốc:

Phần Âm Thanh được lấy từ CD Kinh Sám Hối của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Phối hợp với Nhạc Sỹ Minh Nhường phổ theo thể ngâm.
Phần Hình Ảnh: Ban Quản Trị ghép Quyển Sách Kinh sám Hối Minh Họa của Truyền Trạng Thanh Căn và Dạ Vũ Lan Lê Anh Dũng để tạo nên clip này.


: